Initiatie

Intakegesprek(ken) met de opdrachtgever

 • Wat wenst de opdrachtgever met de bouw of verbouw te bereiken?
 • Welke eisen worden aan het eindproduct gesteld?
 • Wat is de huidige situatie?
 • Welke middelen staan ter beschikking?

Opstellen plan van aanpak

 • Korte weergave en van eerdere gesprekken en de resultaten daaruit.
 • Grof stappenplan bestaande uit beslismomenten en tijdspad.
 • Een eerste inventarisatie van mogelijkheden waarop de wensen van de opdrachtgever verwezenlijkt kunnen worden (met risico-indicatie).

Haalbaarheidsondezoek

 • Vergelijking van de mogelijkheden (scenario’s) waarop de wensen van de opdrachtgever verwezenlijkt kunnen worden bestaande uit:
  • Grove indicatie van de benodigde middelen (geld) en acties (per scenario) om tot het gewenste eindresultaat te komen.
  • Tijdspad en beslismomenten (per scenario).
  • Advies ten aanzien van het te volgen scenario.

Opstellen fasedocument (rapportage, planning en conclusie.)

 • Document waarin de afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd zoals deze zijn afgesproken. Dit document sluit de initiatie fase af en is de basis voor de volgende fase (ontwikkeling en planvorming).